ความเป็นมาบริษัท

 

บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

ในการดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมจากประสบการณ์ของคณะผู้บริหารมากกว่า 10 ปี

ในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง การจัดการพลังงาน และงานฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน

ในองค์กร ทำให้เราเข้าใจถึงความจำเป็นในงานบริการ ที่จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม

เกิดความคล่องตัวในการทำงาน มีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

"บัดนี้เรา บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการงานด้านวิศวกรรม

ด้วยคุณภาพงานที่มีมาตรฐาน เพื่อการเติบของธุรกิจที่ยั่งยืน"


Visitors: 1,002,226