เกี่ยวกับเรา

  

ความเป็นมาบริษัท

  
                               

        บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานด้านวิศวกรรมจากประสบการณ์ของคณะผู้บริหารมามากกว่า 10 ปี ในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง การจัดการพลังงาน และงานฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรทำให้เราเข้าใจถึงความจำเป็นในงานบริการที่จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมเกิดความคล่องตัวในการทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 

       "บัดนี้เรา บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการงานด้านวิศวกรรมด้วยคุณภาพงานที่มีมาตรฐาน เพื่อการเติบของธุรกิจที่ยั่งยืน"