ตรวจสอบ และรับรอง

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึง การอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

1
2
3

ให้บริการตรวจสอบการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงในการจัดทำมาตรการ สำหรับกระบวนการผลิต เครื่องอัดอากาศ ระบบทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ และการหาค่าสมรรถนะในเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ

ตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ ประกอบของอาคาร

ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้อาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุม 9 ประเภท ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้อาคารเป็นประจำทุก 1 ปี และจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร

3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ

4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

ให้คำปรึกษาและหรือควบคุมดูแลการทำงาน ของระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงานและปล่องอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการกากอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย และรับบริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม