บริการของเรา

บริการของเรา

ตรวจสอบ และรับรอง

เราบริการตรวจสอบระบบการจัดการพลังานงาน (Energy Management System, EnMS), ตรวจรับรองทางสิ่งแวดล้อม (Environment Management System, EMS), ตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารสูง (Building Insception, BI) และตรวจรับรองความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management) ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด

ตรวจวัด

เราบริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ในส่วนต่างๆอาทิ ตรวจวัดคุณภาพทางไฟฟ้า, ตรวจววัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้พลังงานความร้อน, ตรวจวัดค่าความต้านสายต่อหลักดินและการต่อสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า บริการตรวจประเมินเบื้องต้นด้วยภาพถ่ายทางความร้อน (Thermal Scan) และจัดทำรายงานให้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน ตามกฎหมาย ตรวจวัดปล่องอากาศเสีย (Stack) และคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน

ฝึกอบรม

เราตอบสนองทุกความต้องการอย่างดีที่สุดด้วยระบบ "Personal Course" ที่สร้างเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกด้วยระบบ "On Site Training" ที่จะบริการจัดการอบรมหน้างาน ด้วยเนื้อหาที่มีทัั้ง "ทฤษฏี" และ "การลงมือปฏิบัติ" อย่างครบถ้วน

วิศวกรรม

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยความ" เข้าใจ" และ "เอาใจใส่" จากบุคลากรที่มากด้วย "ความรู้"และ "ประสบการ์ณ

 
 
"we are always happy when our client reach his goals"
 
This statement is short but it has strong valuable to show how we connect to our client.
VSS-ensol feels pround everytime we can helps you to find out the best realistic solution in our field.
 
The most famous part is ENERGY MANAGEMENT SYSTEM which our bussiness base on 
however we continuously improves every component which link like a chain
(measurement, training and engineering)
 to cover and be one stop service business.